loading
  • (+34) 937 265 500
  • DL - DV de 07:45h a 21:00h
  • C. Pare Sallarès, 2C, 08201, Sabadell, Barcelona.
CENTRE MÈDIC SABADELL
Avís legal

CENTRI MÈDIC SABADELL, S.L.P., societat de nacionalitat espanyola amb domicili social situat al carrer C/ Pare Sellarès, 2 C, 08201, Sabadell (Barcelona), és la titular de la base de dades. Totes les dades facilitades a través de formularis electrònics o mitjançant correu electrònic seran tractats amb estricta confidencialitat d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i l’informem que té vostè dret d’accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, podent exercir tals drets enviant per escrit una sol·licitud a l’adreça carrer C/ Pari Sellarès, 2 C, 08201, Sabadell (Barcelona).

 

 Les dades sol·licitades són els estrictament necessaris per a la correcta identificació del remitent, dur a terme tasques bàsiques d’administració i docència. CENTRI MÈDIC SABADELL, S.L.P. insisteix en el seu compromís d’ús responsable i confidencial de les dades, garantint que les dades dels usuaris es tractaran d’acord amb les exigències legals, i que tan sols seran utilitzats per CENTRE MÈDIC SABADELL, S.L.P. i les empreses del seu entorn de serveis amb el propòsit indicat. Les dades recaptades són els adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit i finalitats descrits. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se CENTRI MÈDIC SABADELL, S.L.P. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 Consentiment del remitent Mitjançant l’enviament dels formularis existents en aquestes pàgines web o mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en aquest. En qualsevol cas, les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers.